עדכון אחרון: 24 יוני, 2018.

המידע שאני מספקת באמצעות האתר הוא למטרת שימוש כללי בלבד. כל המידע המופיע באתר מסופק בתום לב. עם זאת, אין לי מצג או אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לגבי הדיוק, ההלימה, התוקף, האמינות, הזמינות או השלמות של מידע כלשהו באתר.

בשום מקרה לא תהיה לי כל אחריות כלפיך בגין כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה משימוש באתר או הסתמכות על כל מידע שסופק באתר. השימוש שלך באתר והסתמכותך על כל מידע באתר הם באחריותך הבלעדית.

תניית פטור לקישורים חיצוניים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים או לתכנים אחרים, השייכים או שמקורם בצדדים שלישיים. קישורים אלו אינם נחקרים, מנוטרים או נבדקים על ידי לצורך אימות דיוק, הלימה, תוקף, אמינות, זמינות או שלמות. השימוש במידע הנמצא במקורות אלה כמו גם ההסתמכות עליו, הם באחריותך הבלעדית.